Ordna begravning

En begravning innehåller många olika delar att ta ställning till. Vi på Oscar Fredrik & Wahls Begravningsbyrå hjälper dig att ordna och planera begravningen precis som du vill ha den.

Det blir alltmer vanligt med personligt utformade begravningsceremonier där valet av tid, plats och ceremonins utformning utgår helt från den avlidnas och de närståendes egna önskemål. Vi har stor erfarenhet av att arrangera ceremonier för alla önskemål och inom alla trosinriktningar. Vi hjälper även till med begravningsceremonier kring gravsättning av kistor och urnor.

Gravsättningen kan vara allt från ett enkelt avsked endast för närmaste anhörig till en större ceremoni med avsked som formas av tal, dikter och musik. Låt även denna stund bli ett bestående minne. Oavsett gravsättning av urna eller kista ser vi till att ni får all service ni behöver.

Inför besöket på begravningsbyrån

När man planerar en begravning uppkommer det många olika frågor att ta ställning till. Det är val av ceremoni, lokal, musik, blommor, kista och urna för att nämna några. Enligt begravningslagen måste den avlidna vara gravsatt eller kremerad inom en månad efter dödsfallet. Alltså kan det vara bra att börja fundera på tidpunkten för begravningsceremonin i ett tidigt skede. 

När vi planerar begravningsceremonin tillsammans finns det möjlighet att använda en checklista som underlag. Checklistan kan du hämta nedan. Gå gärna igenom de olika punkterna och börja fylla i den redan före besöket, så är du väl förberedd när vi ses. Vi vet också att platsen för mötet kan vara viktigt och hjälper dig därför på vårt kontor, i din hemmiljö eller via telefon.

Hämta checklistan: "Inför besöket på begravningsbyrån" (78,2 kB)(PDF-fil)

Här nedan hittar du en ordlista som förklarar många av de ord och uttryck som används när man planerar en begravning. Kontakta gärna oss om du vill ha ytterligare förklaring eller har frågor!

Ordlista

Ordlista

Här hittar du en ordlista som förklarar många av de ord och uttryck som används när man planerar en begravning. Kontakta oss gärna om du vill ha ytterligare förklaring eller har frågor!

Begravningsordning

Med begravningsordning menas den ordning som begravningsceremonin följer.
Vanligtvis talar man om tre olika ordningar: Svenska Kyrkans ordning, Annan ordning och Borgerlig ordning.

Bisättning

Att flytta den avlidne från ett bårhus till ett gravkapell eller kyrka i avvaktan på begravningsceremonin. I samband med bisättningen görs den döde i ordning, kläs och läggs i sin kista, så kallad svepning. Kistan med den avlidne sätts in i ett förvaringsrum som kallas bisättningslokal.

Dödsannons

Annons, oftast i dagstidning på familjesidan, som innehåller uppgift om att någon har avlidit. I dödsannonsen anges oftast födelse- och dödsdatum, närmast sörjande, tid och plats för begravningen samt uppgift om minnesstund och önskemål om minnesgåvor. Dödsannonsen kan också innehålla en symbol samt dikt, strof eller vers som erinrar om den döde.

Gravbrev

Gravbrevet är ett utdrag ur gravboken eller gravregistret. Ett gravbrev skall bl.a. innehålla uppgifter om vem eller vilka gravrätten har upplåtits till, upplåtelsetiden, de villkor som gäller för upplåtelsen, och vem eller vilka gravrätten skall gå över till, om det har bestämts.

Gravplats

Plats för en flera gravar på en begravningsplats eller kyrkogård. I dagligt tal används ordet grav vilket egentligen avser en av flera gravar inom gravplatsen. En gravplats har ofta utrymme för flera gravar och kan då kallas för familjegrav eller släktgrav.

Lite kort om de olika alternativen:

Minneslund
Askgravlund
Urngrav
Kistgrav

Gravsättning

Placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats och placering eller utströende av aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats.

Handbukett

En liten bukett eller en enstaka blomma som överlämnas till den döde genom att läggas på eller intill kistan vid avskedet under begravningsceremonin. Handbuketter kan läggas ned av såväl anhöriga som övriga begravningsgäster.

Jordbegravning

Med jordbegravning menas att kistan med den avlidne sänks ner (gravsätts) i en grav.

Kremering

Med kremering eller eldbegängelse menas att den avlidne i sin kista bränns till aska. Därefter gravsätts askan. Om askan ska gravsättas i minneslund behövs inte någon urna.

Kistdekoration

Dekoration på kistan i första hand under begravningsceremonin och vid gravsättningen. Vanligast är en kistdekoration bestående av ett vackert blomsterarrangemang på kistans lock. Blommorna kan kompletteras med personliga föremål som fotografi på den avlidne och sådant som minner om den dödes livsgärning, exempelvis musikerns musikinstrument, snickarens hyvel osv. Som kistdekoration kan även ett bårtäcke användas.

Krans, begravningskrans

Vanlig som en sista hälsning och kan lämnas av alla, även personer som inte är närvarande vid begravningsceremonin. Det är vanligt att arbetskamrater, grannar eller vänner går samman om en gemensam krans. Kransen förses ofta med ett band med en sista hälsning. Ett alternativ till kransen är sorgbukett eller sorgdekoration.

Minnesstund

Sammankomst för begravningsgäster och anhöriga efter begravningsceremonin. Ofta serveras någon form av förtäring, t ex smörgåstårta eller snittar, kaffe och tårta.

Personligt avsked / visning /sista farväl

Möjligheten att se den döde och ta ett personligt avsked kan underlätta sorgeprocessen. Även om du sett den avlidne på dödsbädden kan det vara bra att ta ett avsked vid kistan. Du får också möjlighet att lägga med något personligt i kistan.

Sorgbukett/sorgdekoration

Som ett alternativ till kransen kan man välja en sorgdekoration. Under begravningen placeras dekorationer och buketter på golvet eller på en ställning intill kistan. Precis som kransen kan sorgdekorationen gärna förses med ett band med en sista hälsning. Sorgdekorationer kan göras stående, liggande och i olika former, som ett hjärta, ett kors eller bindas som en bukett.

Urndekoration

Då urnsättningen sker vid ett senare tillfälle vill många ha någon form av blomma/dekoration som utsmyckning på urnan och de som deltar har ofta handbuketter som de lägger ner i graven tillsammans med urnan.

Begravningsceremonier

Olika typer av begravningsceremonier

En begravningsceremoni är en ritual med många syften. Den blir ett tillfälle för alla som kände den avlidna att ta ett sista farväl. För de närmaste är ceremonin också en viktig del i sorgebearbetningen. Begravningsceremonin speglar ofta även den avlidnas trosuppfattning och livsåskådning. Om den avlidna varit aktiv inom någon religion är det ofta så att den avlidnas önskan är att ceremonin stämmer överens med trosuppfattningen. Så behöver det emellertid inte nödvändigtvis vara. Även om det inom olika samfund finns regler för hur en begravning ska gå till så finns det inga lagar som styr hur en ceremoni ska utformas. En så kallad borgerlig begravning kan därför utformas helt fritt utifrån den avlidnas och de efterlevandes tankar och önskemål.

Vi på Oscar Fredrik & Wahls Begravningsbyrå har stor erfarenhet av att ordna alla typer av begravningsceremonier.

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning

Hur begravningsgudstjänsten enligt Svenska kyrkans ordning ska gå till regleras i Den Svenska Kyrkohandboken och i Kyrkoordning för Svenska kyrkan. Det förutsätts att den avlidna är medlem i Svenska kyrkan.

Prästen är ansvarig för begravningsgudstjänstens innehåll och gestaltning. Det faller exempelvis på prästen att i samråd med de anhöriga välja psalmer och att tillsammans med kyrkomusikern slutligen fastställa musiken. Begravningsgudstjänsten ska föregås av samtal mellan den präst som skall leda gudstjänsten och de anhöriga. Vid detta samtal kan man framföra egna önskemål. Sådana önskemål kan även framföras genom begravningsbyrån.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning ger dig som närstående frihet att bestämma över innehållet i ceremonin. Den utformas helt efter dina egna eller den avlidnas önskemål, till skillnad från den kyrkliga som följer en i förväg fastställd ritual. Ceremonin kan vara helt fri från religiösa inslag eller innehålla till exempel psalmsång. Viktigt att komma ihåg är att en borgerlig begravning inte är styrd av något regelverk. Ingen talar om hur den ska utformas.

Läs mer om borgerlig begravning i denna PDF: Borgerlig begravning (975,4 kB)

Blommor till begravningen

Blommor förmedlar känslor som är svåra att uttrycka i ord. Det är därför de så ofta används vid ceremonier av olika slag; för att uttrycka både sorg och glädje. Ett välgjort arrangemang är vackert och en viktig stämningsbärare.

Vi hjälper dig med små och stora arrangemang, utsmyckning av lokalen, kistan och urnan.

Vår specialitet är dekorationer med växter/blommor från naturen och vad som finns den aktuella årstiden.

Ett urval av våra blommor
Blommor förmedlar känslor som är svåra att uttrycka i ord. Det är därför de så ofta används vid ceremonier av olika slag; för att uttrycka både sorg och glädje. Ett välgjort arrangemang är vackert och en viktig stämningsbärare. Vi hjälper dig med små och stora arrangemang, utsmyckning av lokalen, kistan och urnan.

Blomstrande samarbete
Vi samarbete med Henrikson Blomsterhandel, som ligger i anslutning till vårt kontor på Plantagegatan.

Kontakta gärna Petter, för att tillsammans diskutera vilka blommor till begravningen som passar bäst. Telefonnumret till Henrikson Blomsterhandel är 031-14 24 10 eller mobil 0709-631 899.

Musik

Få delar i en ceremoni kan uttrycka så starka känslor som musiken. Känslor av sorg, glädje, tröst och frid. Vi samarbetar med sångare och musiker som ger dig råd inför dina val och på ett stämningsfullt sätt kan framföra alla typer av musik. Vi hjälper dig sedan med allt det praktiska.


Dikter

Diktläsning är ett vackert inslag i alla typer av ceremonier. De kan användas för att ge uttryck för en stämning eller känsla eller beskriva någonting som den avlidne upplevde som värdefullt. Kanske finns det en dikt som betyder någonting alldeles särskilt för fler i familjen och för övriga närstående? Dikterna kan framföras av dig, präst eller ceremoniledare, en vän eller en professionell talare. Vill du inte själv läsa, hjälper vi dig att hitta någon som du känner förtroende för. Vi kan också lämna förslag på dikter lämpliga för en begravningsceremoni.

Programblad

I ett program presenteras innehållet i ceremonin med sånger, dikter och om tillfälle ges för defilering (möjlighet att passera kistan i ett avsked). Den ger ett bra stöd för de närvarande och är en god vägledning om hur ceremonin kommer att gå till. Programbladet kan utformas på det sätt du själv önskar. Vi ger dig gärna råd om upplägg och format och ser till att dina program blir en vacker trycksak!

Medverkan

Ibland kan man som närstående ha en önskan om att medverka i ceremonin. Kanske vill du läsa minnestalet, säga några korta ord, sjunga eller spela en sång, tända ett ljus, läsa en dikt eller lägga några blommor på kistan. Vänd dig till oss så ger vi dig vägledning och hjälper dig med eventuella praktiska förberedelser.

Minnesstund

Minnesstunden efter en begravningsceremoni är en betydelsefull del i begravningen. Det är då det finns tillfälle att umgås med andra som på olika sätt och kanske under olika tider känt den avlidne. Att få träffas och minnas över en kopp kaffe eller en bit mat under lite mer avspända former skänker många tillfredsställelse och blir en viktig del i sorgbearbetningen.

För att minnesstunden ska bli minnesvärd krävs noggrann planering, precis som inför andra bjudningar med många gäster.

Vi har god kännedom om lokaler, restauranger och catering i din närmiljö och hjälper dig att forma ett trivsamt arrangemang. Läs gärna mer om minnesstunden här. (33,3 kB)

Gravsten

Vi erbjuder alla typer av gravstenar samt ordnar textkompletteringar till befintliga gravstenar. Våra huvudleverantörer är Thorns Stenhuggeri och Edurus.

Juridiska frågor

I samband med ett dödsfall uppkommer ett antal juridiska frågor. Genom vår samarbetspartner Familjens jurist har vi möjlighet att hjälpa dig med allt från bouppteckning och arvsskifte till testamente. Juristerna besöker kontoret vid behov. Hör av dig till oss för tidsbokning.

Begravningskostnader

Vi har en transparent och tydlig prisredovisning. Då priserna skiljer ber vi er att kontakta oss för prisuppgift. 

Kontakta oss